هشتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

زمان‌بندی روز نهایی هفتمین دوره‌ی رقابت‌ها


دانشگاه صنعتی شریفمرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران