حملات منع خدمت (۱)

سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲
sharif-cert, apa, حملات منع خدمت، DNS Reflector Attack، DOS, Reflector Attack، SYN Flooding
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO
چکیده:
در این پادکست به شرح حملات منع خدمت (DOS) می‌پردازیم.

در این پادکست به اهمیت حملات منع خدمت و جایگاه آن در امنیت می‌پردازیم. همچنین با ارائه یک تاریخچه از آن به تکنیک‌های Reflector Attack و SYN Flooding پرداخته و در نهایت راه‌‌کارهای شناسایی و مقابله با آن‌ها را مرور خواهیم کرد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به منابع زیر رجوع کنید:
حمله DNS Reflector Attack:

http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf

حمله SYN Flooding:

http://www.iss.net/security_center/advice/Exploits/TCP/SYN_flood/default.htm

شناسایی حمله SYN Flooding از روی بسته‌های واپاشی:

http://www.caida.org/projects/network_telescope

مقابله با حمله SYN Flooding توسط راهکار SYN Cookie

http://www.juniper.net/techpubs/software/...