حملات منع خدمت (۲)

یک‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
sharif-cert, apa, حملات منع خدمت، History-based IP Filtering,flash crowd, Conficker
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO
چکیده:
در این پادکست، ابتدا به معرفی شبکه‌های بات پرداخته و سپس انجام حملات منع خدمت توزیع‌شده توسط این شبکه‌ها را بیان خواهیم کرد. این پادکست بخش دوم مربوط به حملات منع خدمت است.

در این پادکست، ابتدا به معرفی شبکه‌های بات پرداخته و سپس انجام حملات منع خدمت توزیع‌شده توسط این شبکه‌ها را بیان خواهیم کرد. پس از آن نحوه اجرای بزرگترین حمله منع خدمت در طول تاریخ را بیان می‌کنیم. در ادامه به معرفی پدیده flash crowd می‌پردازیم و در نهایت روش History-based IP Filtering را به عنوان روشی برای کاهش اثر حملات منع خدمت توزیع‌شده معرفی خواهیم کرد که طبق بررسی‌های انجام شده تا ۸۰٪ قادر به جداسازی ترافیک flash crowd از ترافیک حمله است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به منابع زیر رجوع کنید:
اندازه شبکه بات Conficker:

http://www.cyberhandrobotics.com/hardware-review...

بزرگترین حمله منع خدمت در طول تاریخ:

http://www.nytimes.com/2013/03/27/technolog...

 پدیده flash crowd:

http://www2.research.att.com/~bala/papers/www02-fc.html

روش HIF:

http://ww2.cs.mu.oz.au/~tpeng/mudguard/research/icc2003.pdf